provisieverbod complexe financiële producten

Per 1 januari 2013 treedt het provisieverbod voor complexe financiële producten in werking. Voor financiële producten die vanaf dat moment worden aangegaan, zal derhalve geen beloning van de verzekeraar of bank naar de adviseur gaan. Het gaat voor ons met name om pensioen-, lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen, alsmede uitvaartkosten- en levensverzekeringen. Deze beloning moet rechtstreeks in rekening worden gebracht; hiermee wordt grotere kostentransparantie beoogd.

Ons kantoor omarmt de nieuwe regelgeving. Alles wat bijdraagt aan meer openheid rond kosten is in het belang van de klant. Daar zijn wij als adviseurs per definitie blij mee. Overigens hebben we de stap naar directe beloning al even geleden gemaakt; tot 1 januari 2013 was het bij ons mogelijk om afspraken met ons te maken over beloning: provisie, direct of een mengvorm. Uiteraard op basis van een schriftelijke vastlegging van afspraken welke werkzaamheden worden verricht en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Voor de goede orde: voor reeds lopende financiële producten verandert er op dit moment helemaal niets. Dat betekent dat relaties niet ineens zullen worden geconfronteerd met extra kosten. Wel verwachten wij dat wij in de toekomst ook met betrekking tot de bestaande financiële producten schriftelijke afspraken met relaties gaan maken over welke werkzaamheden tegen welke kosten worden verricht. Dit zal gepaard gaan met provisieloze voortzetting van het betreffende product. Mede omdat een groot deel van de betrokken banken en verzekeraars dit om administratieve redenen nog niet kan aanpassen, verwachten wij dat deze omzetting gefaseerd over enkele jaren gespreid zal worden uitgevoerd.

Wilt u meer weten over het provisieverbod? Het verbond van verzekeraars heeft een informatiebrochure over de nieuwe regelgeving uitgegeven waarin alles helder wordt uitgelegd. Verder kunt u natuurlijk contact opnemen met uw adviseur binnen ons kantoor.