Verplichte AOV

Arbeidsongeschiktheid - verplichte verzekering komt eraan

Begin april 2023 verstuurde minister Van Gennip (SZW) de kamerbrief ‘Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket’ aan de Tweede Kamer. Hierin is bekend gemaakt dat zzp’ers, ondernemers en meewerkende echtgenoten straks wettelijk verplicht zijn om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. In de kamerbrief maakt de minister ook meer bekend over de maatregelen van de toekomstige wet.  


De verplichte AOV 
Het kabinet voert de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in om te garanderen dat elke ondernemer een financieel vangnet heeft in geval van ziekte of een ongeval. Daarnaast wil het kabinet met de regeling voorkomen dat deze risico’s worden afgeschoven op de samenleving en publieke middelen. Voor ondernemers die al een AOV hebben of liever zelf een verzekering kiezen bij een verzekeraar wordt een vrijstellingsmogelijkheid onderzocht. Als ondernemers zich niet verzekeren via een verzekeraar, treedt op enig moment de verplichte verzekering in werking. 

Voor wie gaat de verplichte AOV gelden? 
In het voorstel van het kabinet staat dat de verplichte AOV gaat gelden voor alle IB-ondernemers. Dat betekent alle ondernemers die door de Belastingdienst worden gezien als ‘ondernemer voor de inkomstenbelasting’. Ook meewerkende echtgenoten vallen hieronder. Vooralsnog vallen directeur-grootaandeelhouders en diegene die ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ hebben (ook wel ‘resultaatgenieters’ genoemd) niet onder de regeling.  

Het huidige voorstel kort samengevat:

  1. De uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende inkomen, met een maximum tot het wettelijke minimumloon.
  2. Het kabinet stelt de premie voor de verplichte AOV op basis van huidige inzichten indicatief op 7,5% tot 8% van het inkomen tot de maximale premiegrondslag. De maximale premiegrondslag is 143% van het wettelijk minimumloon.
  3. De regeling gaat gelden voor alle IB-ondernemers (ondernemers voor de inkomstenbelasting) en de meewerkend echtgenoten. Directeur-grootaandeelhouders en ‘resultaatgenieters’ vallen niet onder de regeling. 
  4. De standaard wachttijd voor de verplichte AOV is één jaar. In die periode krijgen ondernemers nog geen uitkering.
  5. Het arbeidsongeschiktheidscriterium voor de verplichte AOV is gangbare arbeid.
  6. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid tot vrijstelling (opt-out) van de publieke verzekering voor ondernemers die zich liever verzekeren via een private verzekeraar.
  7. Naast de opt-out is in de voorgenomen uitwerking opgenomen dat lopende AOV’s die aan specifieke (nader te bepalen) criteria voldoen gerespecteerd blijven. Dit heet de eerbiedigende werking van lopende contracten. 

Hoe gaat het nu verder? 
Het kabinet werkt momenteel de regeling uit tot een wetsvoorstel. De verwachting is dat dit wetsvoorstel in het voorjaar van 2024 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en dat deze in januari 2025 kan worden gepubliceerd als aangenomen wetsvoorstel. Daarna is er tijd nodig om de wet te implementeren, wat betekent dat de daadwerkelijke invoering later dan januari 2025 zal zijn. Tot die tijd zijn ondernemers zonder AOV dus nog niet automatisch verzekerd. 

Reactie VAPD

Dit hele traject gaat niet zo snel maar het is wel fijn dat er nu enig beeld is van toekomstige dekking, kosten en planning van deze verplichte AOV. De nieuwe regeling lijkt sterk op de oude verplichte AOV voor zelfstandigen WAZ, die juist in 2004 werd afgeschaft: toen te duur en te matig van kwaliteit bevonden. Broodfondsen lijken straks niet aan de minimumeisen te voldoen. Goede arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wel, en hiermee voorkomt de ondernemer zeer waarschijnlijk dat hij of zij de minimum-polis uit de wet moet aanschaffen. Nu actie ondernemen? Bel of mail onze adviseurs, info@vapd.nl .

Link naar kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/04/03/kamerbrief-voortgang-uitwerking-arbeidsmarktpakket

(bron: rijksoverheid.nl; asr cockpit; foto van Tim Mossholder op Unsplash