Gevolgen van het begrotingsakkoord op pensioengebied

Op 26 april deden de nieuwsbullentins verslag van de Haagse feestvreugde; er was een begrotingsakkoord! Naar ons idee zijn echter de gevolgen voor u belangrijker dan het terugdringen van het begrotingstekort tot onder een bepaald percentage (ook al vinden we “op de pof leven” uiteraard ook op landsniveau geen verstandige keuze). Daarom hebben we het akkoord doorgenomen en de punten die betrekking hebben op pensioen er voor u uitgelicht.

lekker snel
Nadat het zeven weken durende Catshuisoverleg is mislukt, is in twee dagen tijd een begrotingsakkoord door VVD, CDA, D66, Groen Links en ChristenUnie gesloten. Op 26 april 2012 is dit akkoord door de Tweede Kamer aangenomen en al verwerkt in het Stabiliteitsprogramma voor de Europese Commissie.

AOW en pensioen
Eerder, in het zogenaamde pensioenakkoord, was al bepaald dat de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd zullen worden verhoogd. De AOW-leeftijd wordt nu sneller verhoogd dan in het pensioenakkoord was afgesproken. Een eerste stap zal al in 2013 worden gezet, door de AOW-leeftijd in dat jaar met 1 maand te verhogen. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd – in grotere stappen – verder worden verhoogd. In 2019 zal de AOW-leeftijd 66 jaar zijn, en (uiterlijk) in 2024 67 jaar. Een overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren. Zoals al in het pensioenakkoord bepaald, zal na de stijging naar leeftijd 67 de AOW-leeftijd aan de levensverwachting worden gekoppeld.

In 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar. In aanvulling hierop, worden de fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen neerwaarts aangepast. Dit betreft overigens de “pensioen-richtleeftijd”; vervroegen of uitstellen blijft mogelijk, met actuariële herrekening van de pensioenen. Deze maatregel was overigens al in het pensioenakkoord opgenomen.

Het beschikbare budget voor de regelingen ouderenparticipatie, scholing en vitaliteitsparen zal worden beperkt.

Woningmarkt
Naast pensioen, zal er ook het nodige wijzigen op het gebied van de woningmarkt, met name hypotheken. En aangezien dit net als pensioen een belangrijk onderdeel is van de financiële planning, hebben we ook deze gevolgen bekeken.

Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypothecaire geldleningen gedurende de looptijd van maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek.

Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, wordt de overdrachtsbelasting op woningen permanent verlaagd tot 2%. Dat draagt bij aan langdurige zekerheid op de woningmarkt en lagere financiële risico’s. De maatregel wordt overigens gefinancierd uit de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privégebruik van lease-auto’s.

De huren voor huurders met een inkomen van EUR 33.000 – EUR 43.000 euro per jaar mogen worden verhoogd met de inflatie plus 1%.

Loonmatiging
De lonen van ambtenaren geldt voor twee jaar de nullijn. Anders dan eerder de bedoeling was, is de zorg hiervan uitgezonderd.

Loonmatiging in de marktsector zal worden bevorderd, mede door fiscale sturing. Zo wordt de tabelcorrectiefactor IB één jaar niet toegepast, waardoor een loonstijging wordt belast tegen een hoger marginaal tarief.

Er komt een “eenmalige crisisheffing”voor de allerhoogste inkomens, en dito bonussen. Deze geldt in 2013 en betreft een werkgeversheffing. De werkgeversheffing op “excessieve vertrekbonussen” wordt verhoogd van 30% naar 75%.

Onze visie
Verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd hangt al langer in de lucht en is naar onze mening in principe goed. Snelle docht geleidelijke stijging, zoals nu besproken, is beter dan verhoging met volle jaren, zoals eerder besproken. Echter, op dit moment bestaat het begrotingsakkoord alleen uit hoofdlijnen. Het is afwachten hoe zaken worden uitgewerkt (en hoe dit zich gaat verhouden tot het eerdere pensioenakkoord!).

De overdrachtsbelasting zijn we liever kwijt dan rijk. Uiteraard. Verlaging naar 2% is dan ook toe te juichen als stap in de goede richting. Echter waarom dit gefinancierd moet worden door afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, is voor ons een groot raadsel. Dus mensen die voor hun werk moeten reizen in de eigen auto, moeten de mensen die willen verhuizen betalen? Was het niet logischer geweest om de overdrachtsbelasting te verlagen ten laste van de hypotheekrenteaftrek?

In het algemeen: ja, er ligt een akkoord en dat was – althans zo vinden de meesten – nodig. Het is natuurlijk wel de vraag wat voor een kabinet er komt als er straks verkiezingen zijn geweest. Dat kabinet krijgt immers de taak deze bezuinigingen uit te voeren!